» Programa primavera-estiu 2018

Prog.act_primavera-estiu 2018

La primavera ja s'olora i això significa que el programa d'activitats d'aquest semestre...

Normativa i usos. Pla d'usos i gestió

Què és el Pla d'usos i gestió?

El Pla d'usos i gestió de l'estany el va aprovar definitivament el Consell General l'11 de juny de 2007 i es va publicar al BOP de Lleida el 17 de juliol de 2007. Va ser redactat, tramitat i aprovat d'acord amb el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l'estany.

Es tracta d'un document que precisa amb major detall les actuacions a realitzar a l'estany recuperat per al quinquenni 2007-2012. S'hi consideren tant treballs de gestió i millora ecològica com d'ordenació dels usos públics.

Projectes

El Pla d'usos i gestió de l'estany preveu una sèrie de projectes pels quals defineix els objectius i estratègies, la metodologia i forma d'execució, la prioritat i el cost aproximat. La llista de projectes previstos és:

Projecte per a la sega i retirada periòdica del canyís de la zona de depuració.

1.1 Projecte per a la gestió de la vegetació d'alguns sectors amb cavalls de la camarga.
Projecte de construcció i millora de la canonada d'entrada d'aigua des de la 2a sèquia principal del canal d'Urgell.
Projecte per a la retirada mecànica de la matèria vegetal de la zona a inundar.
Projecte de manteniment de les plantacions arbòries de ribera i de noves plantacions precursores.
Projecte de manteniment de les plantacions de màquia de garric i arçot i de noves plantacions precursores.
Projecte d'eradicació de les espècies vegetals al·lòctones.
Projecte de gestió dels conreus abandonats de la zona natural perifèrica com a erms.
Projecte per a l'establiment d'acords de custòdia i adquisició puntual de finques de la zona agrícola.
Projecte per a la retirada, caça, pesca o trampeig de les espècies de fauna al·lòctones
9.1 Projecte específic per al seguiment, gestió i extracció de les carpes.
Projecte de connexió física i biològica de l'estany amb el desguàs Corb 10.
Projecte de promoció d'un corredor biològic amb el riu Corb i Segre.
Projecte per afavorir zones d'interès per a limícoles mantenint zones amb poca profunditat d'aigua i lliures de canyissar.
Projecte de plantació d'arbres de ribera a les illes per afavorir posadors i punts de nidificació.
Projecte d'instal·lació d'estructures i pals de fusta com a posadors i punts de nidificació a la zona natural perifèrica i plataformes surants per a fumarells.
Projecte d'adequació de talussos de terra per afavorir la nidificació d'abellerols, blauets i orenetes de ribera.
Projecte d'excavació i adequació de basses i zones per afavorir els amfibis.
Projecte de retirada de runes i restauració d'àrees degradades.
Projecte d'eliminació i tancament de camins alternatius oberts de manera incontrolada.
Projecte per al foment de pràctiques agroambientals a les finques de la zona agrícola.
Projecte de seguiment limnològic de l'estany.
Projecte de seguiment de la flora i vegetació.
Projecte de seguiment de les poblacions de peixos, control d'espècies al·lòctones i repoblament d'autòctones.
22.1 Projecte d'aportació de diferents substrats per afavorir espècies íctiques.
Projecte de seguiment de l'herpetofauna.
Projecte de seguiment dels ocells.
Projecte de seguiment dels mamífers, en especial del grup dels rat-penats.
Projecte de seguiment i control dels invertebrats.
26.1 Projecte de seguiment i control dels mosquits.
Projecte d'interpretació històrica de l'estany al llarg dels 4.000 anys.
Projecte d'elaboració i manteniment d'un sistema d'informació geogràfica que reculli la informació ambiental de l'espai.
Projecte de declaració d'un refugi de fauna salvatge.
Projecte de declaració d'una zona de pesca controlada i d'un refugi de pesca.
Projecte de sol·licitud d'inclusió de l'espai en el Conveni Ramsar.
Projecte de declaració a l'espai d'una reserva natural.
Projecte de seguiment de l'evolució del paisatge.
Projecte d'elaboració de la carta del paisatge de l'estany.
 1. Projecte d'instal·lació i adequació de nous miradors i aguaits.
 2. Projecte d'instal·lació de taules i bancs de fusta a les zones de descans.
 3. Projecte d'instal·lació de plafons d'informació, interpretació ambiental i senyalització a l'itinerari naturalístic.
 4. Projecte d'edició de fullets d'informació i interpretació ambiental.
 5. Projecte d'edició de dossiers pedagògics de l'espai per a les activitats d'educació ambiental.
 6. Projecte de millora i plantació d'arbres a les zones d'aparcament.
 7. Projecte de construcció o instal·lació de lavabos a les zones d'arribada.
 8. Projecte d'instal·lació de contenidors de residus selectius a les zones d'arribada.
 9. Projecte de restauració i rehabilitació de la masia de cal Sinent com a centre d'informació històrica i ambiental de l'estany.
 10. Projecte d'adequació i senyalització d'un nou tram d'itinerari naturalístic que enllaci amb la masia de cal Sinent.
 11. Projecte per al servei de visites guiades per a grups i centres educatius.
 12. Projecte d'aprovació d'un document normatiu del Pla d'usos i gestió.
 13. Projecte de seguiment i control del nombre de visitants, tipologia i percepció de l'espai.
 14. Projecte d'informació als visitants de les activitats i serveis complementaris que s'ofereixen als municipis propers.
 15. Projecte per al seguiment, gestió i control de les activitats de navegació dins les àrees autoritzades.

Document normatiu

El document normatiu del Pla d'usos i gestió té la següent estructura de continguts:

Exposició de motius

Capítol I. Disposicions de caràcter general
Article 1. Objecte
Article 2. Finalitats
Article 3. àmbit territorial
Article 4. Vigència
Article 5. Interpretació
Capítol II. Criteris de gestió, estratègies, programes i projectes
Article 6. Criteris generals
Article 7. Conservació de la flora i la fauna
Article 8. Criteris específics en la conservació de la flora, la fauna i els hàbitats
Article 9. Estratègies, programes i projectes
Capítol III. Normes generals i específiques d'ordenació
Article 10. Normes generals d'ordenació
Article 11. Agricultura i ramaderia
Article 12. Pesca
Article 13. Caça
Article 14. ús públic i visites
Article 15. Relacions amb l'entorn i difusió
Article 16. Actes, celebracions i activitats ludicorecreatives
Article 17. Navegació
Article 18. Formació i educació ambiental
Article 19. Activitats d'investigació i seguiment ecològic
Article 20. Activitats de fotografia i vídeo
Article 21. Informes preceptius de l'òrgan gestor
Capítol IV. Administració i funcionament
Article 22. L'òrgan de gestió
Article 23. àrees funcionals
Article 24. àrea administrativa
Article 25. àrea de conservació, millora ecològica i ús públic
Article 26. àrea de manteniment i vigilància
Capítol V. Disciplina i acció pública
Article 27. Disciplina
Article 28. Acció pública

Informació i continguts

El Pla d'usos i gestió disposa d'una memòria tècnica, un document normatiu i plànols.

Podeu descarregar-vos la informació i els plànols des de la biblioteca digital.