» Programa primavera-estiu 2018

Prog.act_primavera-estiu 2018

La primavera ja s'olora i això significa que el programa d'activitats d'aquest semestre...

Normativa i usos. Pla especial de protecció

Què és el Pla especial?

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l'estany d'Ivars i Vila-sana va ser aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat l'11 d'octubre de 1995. és l'instrument tècnic i jurídic que estableix els objectius de la recuperació, les característiques del nou estany, l'ordenació del territori, els béns i drets afectats, la regulació i el programa d'actuacions. Es va elaborar i tramitar d'acord amb la legislació urbanística i d'espais naturals, en concret la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals de Catalunya.

Objectius:

  • Protegir l'àmbit de l'estany, la seva gea, els seus ecosistemes i el seu paisatge.
  • Recuperar en bona part de l'àmbit la vegetació dels estanys d'aigua dolça tot adoptant les mesures adients per assegurar la seva conservació.
  • Recuperar les comunitats vegetals continentals pròpies de la Depressió Central.
  • Donar suport i promoure la recerca i l'educació ambiental i fomentar el respecte envers el medi ambient i la natura.
  • Ordenar i racionalitzar l'ús recreatiu i turístic d'aquest espai tot permetent l'observació i el gaudi de la natura en equilibri amb la conservació del seus valors naturals i amb el respecte a l'agricultura i ramaderia implantada a la zona.

Zonificació

Aquest pla dins la seva memòria d'ordenació estableix quin serà l'àmbit de protecció de l'espai. Concretament, assenyala que té una extensió total de 437,9 ha i estableix una zonificació per tal d'assolir els seus objectius:

  • Zona lacustre: amb una extensió d'unes 132 ha correspon pròpiament a la zona aquàtica, inclòs el canyissar perimetral. Aquí, per tant, s'hi preveu la recuperació pròpiament física de l'estany i el sistema natural principal, i es restringeixen els usos turístics i recreatius per afavorir la conservació dels valors naturals i paisatgístics.
  • Zona natural perifèrica amb unes 32 ha, correspon a les primeres finques a l'entorn de l'estany, en tot el seu perímetre, on s'ha de promoure el desenvolupament de comunitats pròpies de la Depressió central, transcórrer l'itinerari de visita i en definitiva esdevenir una zona tampó entre el territori dominat per l'agricultura i la zona lacustre.
  • Zona de tractament especial amb un total de 10 ha, correspon a dues àrees d'arribada de visitants, una a cada terme municipal, d'on han de partir els itineraris de visita. En aquestes zones s'hi concentraran les activitats d'ús públic més importants i juntament amb les anteriors zones són les que passen a titularitat pública o gestionades pel Consorci de l'Estany.
  • Zona agrícola: correspon a unes 264 ha a l'entorn de l'estany, incloses dins l'àmbit de protecció, de forma que el pla preveu que s'hi continuïn desenvolupant les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals. La titularitat continua essent privada i s'hi restringeix la construcció de noves edificacions que poguessin alterar l'aspecte i paisatge propi de l'espai.

pla especial de proteccio zonificacio

Informació i continguts

El Pla especial conté una memòria informativa, una memòria d'ordenació, un règim normatiu, un programa d'actuacions i plànols.

Podeu descarregar-vos els plans i els plànols des de la biblioteca digital.