» Programa tardor-hivern 2017-18

programa activitats_17-18

… llegir-ne més

Normativa i usos. Pla especial de protecció

Què és el Pla especial?

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l'estany d'Ivars i Vila-sana va ser aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat l'11 d'octubre de 1995. és l'instrument tècnic i jurídic que estableix els objectius de la recuperació, les característiques del nou estany, l'ordenació del territori, els béns i drets afectats, la regulació i el programa d'actuacions. Es va elaborar i tramitar d'acord amb la legislació urbanística i d'espais naturals, en concret la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals de Catalunya.

Objectius:

Zonificació

Aquest pla dins la seva memòria d'ordenació estableix quin serà l'àmbit de protecció de l'espai. Concretament, assenyala que té una extensió total de 437,9 ha i estableix una zonificació per tal d'assolir els seus objectius:

pla especial de proteccio zonificacio

Informació i continguts

El Pla especial conté una memòria informativa, una memòria d'ordenació, un règim normatiu, un programa d'actuacions i plànols.

Podeu descarregar-vos els plans i els plànols des de la biblioteca digital.